bài tập lai 2 cặp tính trạng

Bài tập luyện lai nhì cặp tính trạng dạng nghịch tặc đem câu nói. giải

Nhằm mục tiêu chung học viên biết phương pháp giải những dạng bài xích tập luyện Sinh học tập lớp 9, VietJack biên soạn Bài tập luyện lai nhì cặp tính trạng dạng nghịch tặc đem câu nói. giải tương đối đầy đủ những dạng bài xích tập luyện và cách thức giải. Hi vọng với loạt bài xích này học viên tiếp tục nắm rõ kỹ năng và đạt sản phẩm cao vô bài xích thi đua môn Sinh học tập 9.

Cho biết tỉ lệ thành phần KG, KH của F → Xác toan KG, KH của P

Bạn đang xem: bài tập lai 2 cặp tính trạng

1. Phương pháp giải:

- Xác toan tỉ lệ thành phần KH của F.

- Phân tích sản phẩm từng cặp tính trạng ở con cái lai. Dựa vô tỉ lệ thành phần tính trạng của F => KG của P.. về cặp tính trạng đang được xét => KH của P..

+ Tỉ lệ F1 = 3:1 => cả hai khung người P.. đều phải có KG dị thích hợp về cặp tính trạng đang được xét, tính trội trọn vẹn.

+ Tỉ lệ F1 = 1:2:1 => cả hai khung người P.. đều phải có KG dị thích hợp về cặp tính trạng đang được xét, tính trội ko trọn vẹn.

+ F1 đồng tính trội => tối thiểu 1 khung người P.. đồng thích hợp trội; F1 đồng tính lặn => cả hai khung người P.. đều đồng thích hợp lặn.

+ Tỉ lệ F1 = 1:1 => 1 khung người P.. đem KG dị thích hợp, khung người P.. còn sót lại đem KG đồng thích hợp lặn về cặp tính trạng đang được xét.

- Xét công cộng 2 cặp tính trạng => KG ở nhì cặp tính trạng của thân phụ mẹ

- Lập sơ vật lai minh họa.

***Lưu ý: để tìm hiểu 2 cặp gen đem phân li song lập dựa vào:  + Đề bài xích mang đến sẵn.

+ Tỉ lệ phân li song lập của thực nghiệm MenDen: 9:3:3:1

+ Cho biết từng gen qui toan một tính trạng.

 + Đề bài xích mang đến 2 cặp gen phía trên 2 NST không giống nhau.

+ Nhân tỉ lệ thành phần KH riêng rẽ rẽ của loại tính trạng này với tỉ lệ thành phần KH riêng rẽ của loại tính trạng tê liệt.

Nếu thấy sản phẩm tính được phù phù hợp với sản phẩm phép tắc lai thì hoàn toàn có thể tóm lại 2 cặp gen quy toan 2 loại tính trạng tê liệt phía trên 2 cặp NST không giống nhau, DT phân li độc lập: “Khi nhì cặp gen DT song lập, tỉ lệ thành phần KH ở đời con cái tự tích tỉ lệ thành phần những tính trạng thích hợp trở nên nó”

2. Bài toán minh họa:

Câu 1: Tại lúa, nhì tính trạng thân ái cao và phân tử gạo đục trội trọn vẹn đối với nhì tính trạng thân ái thấp và phân tử gạo vô. Trong một phép tắc lai thân ái nhì cây người tao nhận được F1 đem sản phẩm như sau: 120 cây đem thân ái cao, phân tử gạo đục : 119 cây đem thân ái cao, phân tử gạo vô : 40 cây đem thân ái thấp, phân tử gạo đục : 41 cây đem thân ái thấp, phân tử gạo vô.

Hãy biện luận nhằm xác lập KG, KH của phụ huynh và lập sơ vật lai.

Hướng dẫn giải

- Theo đề bài xích, tao đem qui ước gen:

A: thân ái cao; a: thân ái thấp; B: phân tử gạo đục; b: phân tử gạo vô.

- Xét tỉ lệ thành phần KH của F1:

F1: 120 thân ái cao, phân tử gạo đục : 119 thân ái cao, phân tử gạo vô : 40 thân ái thấp, phân tử gạo đục : 41 thân ái thấp, phân tử gạo vô ≈ 3 thân ái cao, phân tử gạo đục : 3 thân ái cao, phân tử gạo vô : 1 thân ái thấp, phân tử gạo đục : 1 thân ái thấp, phân tử gạo vô.

- Xét tỉ lệ thành phần từng cặp tính trạng:

+ Về tính trạng độ cao cây:

Thân cao: thân ái thấp = (120+119) : (40+41) ≈ 3:1

F1 đem tỉ lệ thành phần của qui luật phân li => cả hai cây P.. đều đem loại gen dị hợp: Aa x Aa

+ Về tính trạng sắc tố hạt:

            Hạt gạo đục : phân tử gao vô = (120+40) : (119+41) ≈ 1:1

F1 đem tỉ lệ thành phần của phép tắc lai phân tách => 1 khung người P.. đem KG đồng thích hợp lặn, khung người P.. còn sót lại đem KG dị hợp: Bb x bb

- Xét công cộng 2 cặp tính trạng:

(3 thân ái cao : 1 thân ái thấp) x (1 phân tử gạo đục : 1 phân tử gạo trong) = 3 thân ái cao, phân tử gạo đục : 3 thân ái cao, phân tử gạo vô : 1 thân ái thấp, phân tử gạo đục : 1 thân ái thấp, phân tử gạo vô = F1

=> Vậy 2 cặp tính trạng bên trên DT phân li song lập.

            Tổ thích hợp 2 cặp tính trạng, tao suy ra:

            P: AaBb (thân cao, phân tử gạo đục) x Aabb (thân cao, phân tử gạo trong)

- Sơ vật lai minh họa:

P: (thân cao, phân tử gạo đục) AaBb         x          Aabb (thân cao, phân tử gạo trong)

GP:                AB: Ab:aB:ab                                      Ab:ab

F2:

AB

Ab

aB

ab

Ab

AABb

AAbb

AaBb

Aabb

ab

AaBb

Aabb

aaBb

aabb

Kết quả:

+ KG: 3A-B- : 3A-bb : 1aaBb : 1aabb

+ KH:  3 thân ái cao, phân tử gạo đục : 3 thân ái cao, phân tử gạo vô : 1 thân ái thấp, phân tử gạo đục : 1 thân ái thấp, phân tử gạo vô.

Câu 2: Cho uỷ thác phấn thân ái nhì cây thuần chủng nhận được F1 hàng loạt đem KH giống như nhau. Tiếp tục mang đến F1 uỷ thác phấn cùng nhau, F2 nhận được sản phẩm như sau: 360 cây ngược đỏ hỏn, chín sớm : 120 cây đem ngược đỏ hỏn, chín muộn : 123 cây đem ngược vàng, chín sớm : 41 cây đem ngược vàng, chín muộn.

a. Hãy xác lập tính trạng trội, lặn và qui ước gen cho từng cặp tính trạng thưa trên?

b. Lập sơ vật lai kể từ P.. → F2?

Hướng dẫn giải

a. - Xét tỉ lệ thành phần từng cặp tính trạng:

+ Về tính trạng sắc tố quả:

quả đỏ: ngược vàng = (120+360) : (123+41) ≈ 3:1

F1 đem tỉ lệ thành phần của qui luật phân li => Quả đỏ hỏn là tính trạng trội trọn vẹn đối với ngược vàng. Qui ước: A: ngược đỏ; a: ngược vàng

=> cả hai cây P.. đều đem loại gen dị hợp: Aa x Aa

+ Về tính trạng thời hạn chín của quả:

            chín sớm: chín muộn = (360+123) : (120+41) ≈ 3:1

F1 đem tỉ lệ thành phần của qui luật phân li => chín sớm là tính trạng trội trọn vẹn đối với chín muộn. Qui ước: B: chín sớm; b: chín muộn => cả hai cây P.. đều đem loại gen dị hợp: Bb x Bb

b. - Xét tỉ lệ thành phần KH của F1:

F2: 360 ngược đỏ hỏn, chín sớm: 120 ngược đỏ hỏn, chín muộn: 123 ngược vàng, chín sớm: 41 ngược vàng, chín muộn ≈ 9 ngược đỏ hỏn, chín sớm: 3 ngược đỏ hỏn, chín muộn: 3 ngược vàng, chín sớm: 1 ngược vàng, chín muộn.

- Xét công cộng 2 cặp tính trạng:

(3 ngược đỏ: 1 ngược vàng) x (3 chín sớm: 1 chín muộn) = 9 ngược đỏ hỏn, chín sớm: 3 ngược đỏ hỏn, chín muộn : 3 ngược vàng, chín sớm: 1 ngược vàng, chín muộn =F2

=> Vậy 2 cặp tính trạng bên trên DT phân li song lập.

            Tổ thích hợp 2 cặp tính trạng, tao suy ra:

            + F1: AaBb (quả đỏ hỏn, chín sớm) x AaBb (quả đỏ hỏn, chín muộn)

            + P.. thuần chủng không giống nhau về 2 cặp tính trạng tương phản:

* Khả năng 1: AABB (quả đỏ hỏn, chín sớm) x aabb (quả vàng, chín muộn)

* Khả năng 2: AAbb (quả đỏ hỏn, chín muộn) x aaBB (quả vàng, chín sớm)

- Sơ vật lai minh họa:

* Sơ vật lai 1:   

P: (quả đỏ hỏn, chín sớm)  AABB            x          aabb (quả vàng, chín muộn)

GP:                               AB                                        ab

F1: AaBb → 100% ngược đỏ hỏn, chín sớm.

* Sơ vật lai 2:   

P: (quả đỏ hỏn, chín muộn) AAbb       x         aaBB (quả vàng, chín sớm)

GP:                               Ab                               aB

F1: AaBb → 100% ngược đỏ hỏn, chín sớm.

Xem thêm: khi một quả bóng được đá lên

F1xF1: (quả đỏ hỏn, chín sớm) AaBb         x          AaBb (quả đỏ hỏn, chín sớm)

GF1:                  AB: Ab:aB:ab                                  AB: Ab:aB:ab

F2:

AB

Ab

aB

ab

AB

AABB

AABb

AaBb

AaBb

Ab

AABb

AAbb

AaBb

Aabb

aB

AaBB

AaBb

aaBb

aaBb

ab

AaBb

Aabb

aaBb

aabb

Kết quả:

+ KG: 9A-B- : 3A-bb : 3aaB- : 1aabb

+ KH: 9 ngược đỏ hỏn, chín sớm: 3 ngược đỏ hỏn, chín muộn: 3 ngược vàng, chín sớm: 1 ngược vàng, chín muộn.

Câu 3: Tại túng, ngược tròn xoe và hoa vàng là 2 tính trạng trội trọn vẹn đối với ngược lâu năm và hoa Trắng. Hai cặp gen qui toan nhì cặp tính trạng thưa bên trên phân li song lập cùng nhau. Trong một phép tắc lai thân ái nhì cây người tao nhận được F1 đem 4 loại hình với tỉ lệ thành phần ngang nhau: 25% ngược tròn xoe, hoa vàng : 25% ngược tròn xoe, hoa Trắng : 25% ngược lâu năm, hoa vàng : 25% ngược lâu năm, hoa Trắng. Xác toan KG, KH của P.. và lập sơ vật lai?

Hướng dẫn giải

- Theo đề bài xích, tao đem qui ước gen:

A: ngược tròn; a: ngược dài; B: hoa vàng; b: hoa Trắng.

- Xét tỉ lệ thành phần KH của F1:

F1: 25% ngược tròn xoe, hoa vàng : 25% ngược tròn xoe, hoa Trắng : 25% ngược lâu năm, hoa vàng : 25% ngược lâu năm, hoa Trắng =  1 ngược tròn xoe, hoa vàng : 1 ngược tròn xoe, hoa Trắng : 1 ngược lâu năm, hoa vàng : 1 ngược lâu năm, hoa Trắng.

- Xét tỉ lệ thành phần từng cặp tính trạng:

+ Về tính trạng hình dạng quả:

Quả tròn: ngược lâu năm = (25%+25%) : (25%+25%) = 1:1

F1 đem tỉ lệ thành phần của phép tắc lai phân tách => 1 khung người P.. đem KG đồng thích hợp lặn, khung người P.. còn sót lại đem KG dị hợp: Aa x aa

+ Về tính trạng sắc tố hạt:

            Hoa vàng : hoa Trắng = (25%+25%) : (25%+25%) = 1:1

F1 đem tỉ lệ thành phần của phép tắc lai phân tách => 1 khung người P.. đem KG đồng thích hợp lặn, khung người P.. còn sót lại đem KG dị hợp: Bb x bb

- Xét công cộng 2 cặp tính trạng:

(1 ngược tròn xoe : 1 ngược dài) x (1 hoa vàng : 1 hoa trắng) =  1 ngược tròn xoe, hoa vàng : 1 ngược tròn xoe, hoa Trắng : 1 ngược lâu năm, hoa vàng : 1 ngược lâu năm, hoa Trắng =F1

=> Vậy 2 cặp tính trạng bên trên DT phân li song lập.

            Tổ thích hợp 2 cặp tính trạng, tao suy ra:

+ TH1: P: AaBb (quả tròn xoe, hoa vàng) x aabb (quả lâu năm, hoa trắng)

+ TH2: P: Aabb (quả tròn xoe, hoa trắng) x aaBb (quả lâu năm, hoa vàng)

- Sơ vật lai minh họa:

+ TH1: P: (quả tròn xoe, hoa vàng) AaBb                         x          aabb (quả lâu năm, hoa trắng)

            G:                    AB : Ab : aB : ab                    ab

            F1: AaBb : Aabb: aaBb : aabb

+KG: 1AaBb : 1Aabb: 1aaBb : 1aabb

+KH: ngược tròn xoe, hoa vàng: 1 ngược tròn xoe, hoa trắng: 1 ngược lâu năm, hoa vàng: 1 ngược lâu năm, hoa Trắng.

+ TH2:

P: (quả tròn xoe, hoa trắng) Aabb          x          aaBb (quả lâu năm, hoa vàng)

G:                     Ab :ab                                              aB : ab

F1: AaBb : Aabb: aaBb : aabb

+KG: 1AaBb : 1Aabb: 1aaBb : 1aabb

+KH: ngược tròn xoe, hoa vàng : 1quả tròn xoe, hoa Trắng : 1 ngược lâu năm, hoa vàng : 1 ngược lâu năm, hoa Trắng.

3. Bài tập luyện tự động luyện

Bài 1: Tại một loại côn trùng nhỏ, tính trạng đôi mắt tròn xoe trội đối với tính trạng đôi mắt lâu năm. Cho nhì thành viên P.. lai cùng nhau tao nhận được F1: 90 thành viên thân ái đen kịt, đôi mắt tròn xoe : 179 thành viên thân ái đen kịt, đôi mắt dẹt : 91 thành viên thân ái đen kịt, đôi mắt lâu năm : 32 thành viên thân ái Trắng, đôi mắt tròn xoe : 58 thành viên thân ái Trắng, đôi mắt dẹt : 29 thành viên thân ái Trắng, đôi mắt lâu năm. Hãy biện luận và lập sơ vật lai?

Bài 2: Tại một loại thực vật, người tao xét 2 cặp tính trạng về hình dạng phân tử và thời hạn chín của phân tử tự 2 cặp gen qui toan. Cho uỷ thác phấn thân ái 2 cây P.. nhận được con cái lai F1 đem sản phẩm như sau: 56,25% cây đem phân tử tròn xoe, chín sớm : 18,75% cây đem phân tử tròn xoe, chín muộn : 18,75% cây đem phân tử lâu năm, chín sớm : 6,25% cây đem phân tử lâu năm, chín muộn. Xác toan KG, KH của P.. và lập sơ vật lai?

Bài 3: Tại ngô, tính trạng thân ái cao trội trọn vẹn đối với thân ái thấp, phân tử vàng trội đối với phân tử Trắng. Cho lai 2 giống như ngô cùng nhau tao nhận được sản phẩm F như sau: 12,5% thân ái cao, phân tử vàng : 12,5% thân ái thấp, phân tử vàng : 25% thân ái cao, phân tử tím : 25% thân ái thấp, phân tử tím : 12,5% thân ái cao, phân tử Trắng : 12,5% thân ái thấp, phân tử Trắng. Hãy biện luận và lập sơ vật lai?

Bài 4: Tại một dạng túng, tính trạng ngược tròn xoe trội trọn vẹn đối với ngược dài; lá to tát trội trọn vẹn đối với ngược nhỏ. Hai cặp tính trạng thưa bên trên DT phân li song lập cùng nhau. Cho uỷ thác phấn thân ái cây thuần chủng đem ngược tròn xoe, lá nhỏ với cây thuần chủng đem ngược lâu năm, lá to tát nhận được F1. Tiếp tục mang đến F1 uỷ thác phấn với cây không giống nhận được F2 sản phẩm như sau: 37,5% số lượng km đem ngược tròn xoe, lá to tát : 37,5% số lượng km đem ngược tròn xoe, lá nhỏ: 12,5% số lượng km đem ngược lâu năm, lá to tát : 12,5% số lượng km đem ngược lâu năm, lá nhỏ.

Bài 5: Cho 2 cây P.. cùng nhau nhận được F1 đem sản phẩm như sau: 79 cây đem hoa đỏ hỏn, ngược lâu năm : 161 cây hoa đỏ hỏn, ngược bầu dục : 160 cây đem hoả hồng, ngược lâu năm : 321 cây đem hoả hồng, ngược bầu dục : 80 cây đem hoa đỏ hỏn, ngược tròn xoe : 159 cây đem hoả hồng, ngược tròn xoe : 81 cây đem hoa Trắng, ngược lâu năm : 160 cây đem hoa Trắng, ngược bầu dục : 80 cây đem hoa Trắng, ngược tròn xoe. Hãy biện luận và lập sơ vật lai. sành tính trạng hoa đỏ hỏn là tính trạng trội đối với hoa Trắng, tính trạng ngược tròn xoe là tính trạng trội đối với ngược dài?

Bài 6: Ở gà, tính trạng chân cao trội trọn vẹn đối với chân thấp, lông nâu trội đối với lông Trắng. Cho giao hợp thân ái 2 gà P.. thuần chủng nhận được F1 đều phải có KG giồng nhau. Tiếp tục mang đến F1 lai phân tách nhận được F như sau: 25% chân cao, lông nâu : 25% chân thấp, lông nâu : 25% chân cao, lông Trắng : 25% chân thấp, lông Trắng.

a. Giải quí và lập sơ vật lai phân tách của F1?

b. Biện luận và xác lập KG, KH của 2 gà P.. vẫn đem lai và lập sơ vật lai.

c. Cho F1 lai với gà đem KG, KH ra sao nhằm F2 đem 100% gà chân cao, lông nâu? Giải quí và minh họa tự sơ vật lai?

Bài 7: Cho uỷ thác phấn thân ái 2 giống như túng thuần chủng nhận được F1. Tiếp tục mang đến F1 tự động thụ phấn cùng nhau nhận được con cái lai F2 đem sản phẩm như sau: 56,25% cây đem ngược tròn xoe, hoa đỏ hỏn : 18,75% cây đem ngược tròn xoe, hoa vàng : 18,75% cây đem ngược lâu năm, hoa đỏ hỏn : 6,25% cây đem ngược lâu năm, hoa vàng. Xác toan KG, KH của P.. và lập sơ vật lai?

Bài 8: Tại loài chuột, nhì cặp gen qui toan nhì cặp tính trạng về color lông và hình dạng đuôi đều phía trên NST thông thường và phân li song lập cùng nhau. Khi mang đến giao hợp nhì loại loài chuột thuần chủng đem lông xám, đuôi cong với lông Trắng, đuôi trực tiếp nhận được F1.

a. Lập sơ vật lai kể từ P.. cho tới F1?

b. Tiếp tục mang đến giao hợp thân ái F1 với loài chuột không giống, nhận được F2 đem sản phẩm như sau: 37,5% số loài chuột đem lông xám, đuôi cong : 37,5% loài chuột đem lông xám, đuôi thẳng: 12,5% số loài chuột đem lông Trắng, đuôi cong : 12,5% số loài chuột đem lông Trắng, đuôi trực tiếp.

Giải quí sản phẩm và lập sơ vật lai của F1. sành lông xám và đuôi cong là 2 tính trạng trội trọn vẹn đối với lông Trắng và đuôi trực tiếp.

Bài 9: Tại một loại côn trùng nhỏ, người tao xét 2 cặp tính trạng về độ dài rộng râu và color đôi mắt tự 2 cặp gen qui toan. Cho uỷ thác phấn thân ái 2 thành viên P.. nhận được con cái lai F1 đem sản phẩm như sau: 144 số thành viên đem râu lâu năm, đôi mắt đỏ hỏn : 47 số thành viên đem râu lâu năm, đôi mắt trắng: 50 số thành viên đem râu cụt, đôi mắt đỏ: 16 số thành viên đem râu cụt, đôi mắt Trắng. Xác toan KG, KH của P.. và lập sơ vật lai?

Bài 10: Thực hiện tại phép tắc lai thân ái nhì cây.

a. Trước không còn theo đòi dõi sự DT của cặp tính trạng về độ cao, người tao thấy phụ huynh đều phải có thân ái cao và những cây con cái F1 đem tỉ lệ thành phần 75% thân ái cao : 25% thân ái thấp. Giải quí và lập sơ vật lai của cặp tính trạng này.

b. Tiếp tục theo đòi dõi sự DT của cặp tính trạng về hình dạng ngược, thấy F1 xuất hiện tại 125 cây đem ngược tròn xoe : 252 cây đem ngược dẹt và 128 cây đem ngược lâu năm. Giải quí và lập sơ vật lai của cặp tính trạng này.

c. Lập sơ vật lai nhằm lý giải sự DT công cộng của cả hai cặp tính trạng theo đòi điều kiệnđã nêu. sành rằng nhì cặp tính trạng bên trên DT song lập và ngược tròn xoe là tính trạng trội.

Xem tăng những dạng bài xích tập luyện Sinh học tập lớp 9 hoặc, cụ thể khác:

  • Bài tập luyện lai nhì cặp tính trạng dạng thuận đem câu nói. giải
  • Bài tập luyện Lai nhì cặp tính trạng đem câu nói. giải
  • Bài tập luyện AND và Gen đem câu nói. giải
  • Bài tập luyện về ARN đem câu nói. giải
  • Bài tập luyện Phân bào đem câu nói. giải

Săn SALE shopee mon 12:

  • Đồ người sử dụng học hành giá cực mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3
  • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 đem đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nhà giáo và khóa huấn luyện và đào tạo giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem phầm mềm VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.