chất không làm mất màu dung dịch brom

Câu hỏi:

28/02/2020 11,795

Bạn đang xem: chất không làm mất màu dung dịch brom

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Chọn đáp án D

Etan: CH3-CH3 là ankan, một hiđrocacbon no, mạch hở

etan ko phản xạ với hỗn hợp brom

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào là sau đây sở hữu pH < 7?

A. KNO3

B. NH4Cl

C. KCl

D. K2CO3

Câu 2:

Chất nào là sau đây cho tới phản xạ tráng bạc?

A. C6H5OH

B. CH3COOH

C. C2H2

D. HCHO

Câu 3:

Chất nào là sau đây thực hiện quỳ tím hóa xanh?

A. CH3COOH

B. C6H5NH2

Xem thêm: số liệu thống kê về mesut özil

C. CH3OH

D. C2H5NH2

Câu 4:

Chất phệ tripanmitin sở hữu công thức là

A. (C17H35COO)3C3H5

B. (C17H33COO)3C3H5

C. (C15H31COO)3C3H5

D. (C17H31COO)3C3H5

Câu 5:

Chất nào là bên dưới đấy là monosaccarit?

A. Glucozơ

B. Tinh bột

C. Saccarozơ

D. Xenlulozơ 

Câu 6:

Este C2H5COOC2H5 mang tên gọi là

A. etyl fomat

B. vinyl propionat

C. etyl propionat

D. etyl axetat

Xem thêm: mỹ tâm anh đợi em được không? lời bài hát