khi một quả bóng được đá lên

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Khi một trái khoáy bóng được đá lên tiếp tục đạt cho tới chừng tối đa, rồi rơi xuống. lõi rằng tiến trình của trái khoáy bóng là 1 trong parabol vô mặt mày phẳng lì với hệ tọa chừng Oth, vô tê liệt t là thời hạn (tính vị giây) kể từ lúc trái khoáy bóng được đá lên; h là chừng cao (tính vị mét) của trái khoáy bóng. Giả thiết rằng trái khoáy bóng được đá kể từ chừng cao 1,2m. Sau tê liệt 1s, nó đạt được chừng cao 8,5m, và 2s sau thời điểm đá lên, nó ở chừng cao 6m (hình bên dưới đây).

Bạn đang xem: khi một quả bóng được đá lên

 

LG a

Hãy tìm: Hàm số với loại thị trùng với tiến trình của bóng vô trường hợp bên trên.

Lời giải chi tiết:

Giả sử \(h = f(t) = at^2 + bt + c (a ≠ 0)\)

Theo đề bài bác, tớ với hệ sau:

\(\left\{ \matrix{
f(0) = 1,2 \hfill \cr 
f(1) = 8,5 \hfill \cr 
f(2) = 6 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
c = 1,2 \hfill \cr 
a + b + c = 8,5 \hfill \cr 
4a + 2b + c = 6 \hfill \cr} \right. \)

\(\Leftrightarrow \left\{ \matrix{
c = 1,2 \hfill \cr 
a + b = 7,3 \hfill \cr 
2a + b = 2,4 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
a = - 4,9 \hfill \cr 
b = 12,2 \hfill \cr 
c = 1,2 \hfill \cr} \right.\) 

Vậy \(h = f(t) = -4,9t^2+ 12,2t + 1,2\)

LG b

Sau bao lâu thì trái khoáy bóng tiếp tục đụng chạm khu đất kể từ lúc đá lên (chính xác cho tới mặt hàng phần trăm).

Xem thêm: việt nam gặp ả rập xê út

Lời giải chi tiết:

Bóng đụng chạm khu đất khi:

\(h = 0 \Leftrightarrow - 4,9{t^2} + 12,2t + 1,2 = 0 \)

\(\Leftrightarrow \left\{ \matrix{
t = - 0,09\,\,(l) \hfill \cr 
t = 2,58 \hfill \cr} \right.\)

Vậy bóng đụng chạm khu đất sau sát 2,58 giây

LG c

Xác lăm le chừng cao lớn số 1 của trái khoáy bóng (tính đúng mực cho tới mặt hàng phần nghìn)

Lời giải chi tiết:

Quả bóng đạt chừng cao lớn số 1 khi:

Xem thêm: ông đây không cần anh chịu trách nhiệm

\(\begin{array}{l}
t = - \frac{b}{{2a}} = - \frac{{12,2}}{{2.\left( { - 4,9} \right)}} = 1,24s\\
\Rightarrow y\left( {1,24} \right)\\
= - 4,9.1,{24^2} + 12,2.1,24 + 1,2\\
= 8,794
\end{array}\)

Vậy chừng cao lớn số 1 là 8,794(m).

Loigiaihay.com